Πρόγραμμα σπουδών Β' Λυκείου

(τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2016. Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της  Αρωγής  δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας   

  Με το νέο σύστημα οι παλιές κατευθύνσεις αντικαθίστανται από τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, ή απλά ομάδες. Όσο αφορά τη β΄ τάξη λυκείου,
οι ομάδες θα είναι δύο, με τη μια από αυτές να αφορά τις ανθρωπιστικές σπουδές και τη δεύτερη τις θετικές επιστήμες.
  Τα μαθήματα στο ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνουν, εκτός από τα μαθήματα της κάθε ομάδας, και μαθήματα γενικής παιδείας κοινά και στις δύο ομάδες. Αναλυτικά, το πρόγραμμα όπως θα διδάσκεται στα σχολεία από το σχολικό έτος 2014-2015 είναι το εξής: 

Το πρόγραμμα σπουδών της Β' Λυκείου | Αρωγή για το λύκειο

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπ. Π. (11-3-15), οι προαγωγικές εξετάσεις για α΄ και β΄ λυκείου θα γίνονται ως εξής:

  • καταργείται η τράπεζα θεμάτων, έτσι τα θέματα των εξετάσεων θα επιλέγονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες καθηγητές του κάθε λυκείου. 
  • για την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη απαιτείται γενικός μέσος όρος 9,5, ο οποίος θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και του βαθμού της ερευνητικής εργασίας, όπου αυτή διδάσκεται. 
  • η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/2 και μεγαλύτερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή της θα γίνεται έπειτα από εισήγηση των διδασκόντων καθηγητών και έγκρισή της από τον διευθυντή του σχολείου, και γνωστοποιείται 5 ημέρες πριν από την λήξη των μαθημάτων. 
  • ο βαθμός προαγωγής της α΄ και β΄ λυκείου δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό μορίων εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 Το πρόγραμμα μαθημάτων της β΄ λυκείου στην Αρωγή για τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 έχει ως εξής: